Klienci Zagraniczni

Kancelaria świadczy pomoc prawną obywatelom polskim na stałe bądź czasowo przebywającym poza granicami kraju, jak również osobom o polskim pochodzeniu oraz obcokrajowcom.

Prowadzenie sprawy w takich przypadkach nie wymaga osobistej obecności Klienta w siedzibie Kancelarii. Wszelkie formalności załatwiane są bowiem drogą telefoniczną, mailową oraz listowną.

Z uwagi na fakt, iż wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a mające być wykorzystane przed polskim sądem lub innym organem muszą być przetłumaczone na język polski Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi.

Komunikacja z Klientami prowadzona może być zarówno w języku polskim, jak i w angielskim oraz niemieckim.

Prawo Cywilne

Świadczymy usługi prawne obejmujące wszelkie aspekty prawa cywilnego, w tym m.in.:

sprawy o zapłatę roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych służebności roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi roszczenia z czynów niedozwolonych bezpodstawne wzbogacenie ochrona dóbr osobistych ubezwłasnowolnienie zadośćuczynienia i odszkodowania skarga pauliańska szkody górnicze ochrona prawa własności i posiadania zniesienie współwłasności umowy cywilnoprawne postępowanie egzekucyjne zasiedzenie elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) inne

Prawo Spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawna w następującym zakresie:

stwierdzenie nabycia spadku przyjęcie lub odrzucenie spadku dział spadku unieważnienie testamentu zachowek inne

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

rozwód separacja unieważnienie małżeństwa podział majątku wspólnego ustnowienie rozdzielności majątkowej alimenty ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej kontakty z dzieckiem przysposobienie oraz rozwiązania przysposobienia opieka i kuratela rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej demoralizacja czyny karalne nieletnich inne

Prawo Karne

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w następującym zakresie:

obrona w postępowaniu przygotowawczym obrona w postepowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego wyrok łączny odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zatarcie skazania odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ułaskawienie inne

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria świadczy pełny zakres pomocy prawnej w następującym zakresie:

ustalenie istnienia stosunku pracy przywrócenie do pracy uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych należności zakaz konkurencji odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wydanie i sprostowanie świadectwa pracy wypadek przy pracy choroba zawodowa renta wyrównawcza dyskryminacja i mobbing emerytura, renta oraz zasiłek (odwołania od decyzji i inne) inne

Prawo Gospodarcze

Kancelaria oferuje następujące usługi:

stała obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń rejestracja spółek prawa handlowego windykacja należności (czynności sądowe i pozasądowe) sporządzanie opinii prawnych sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innych aktów przewidzianych prawem spółek handlowych inne

Prawo Administracyjne

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię:

zastępstwo przed organami administracji państwowej i samorządowej zastępstwo przed sądami administracyjnymi odwołania, skargi, wnioski i inne pisma w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, konsecji, zezwoleń i itp. inne

Skontaktuj się

facebook linkedin googleplus
2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.kopec-pychynska.pl